NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

Khách hàng của chúng tôi bao gồm các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các công ty bảo hiểm và cả các cá nhân có nhu cầu dịch vụ trong lĩnh vực này. 

C

Các dịch vụ cụ thể:

 

  • Thủ tục và giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm;

  • Soát xét và soạn thảo các quy chế, quy trình nội bộ, các biểu mẫu, các hợp đồng mẫu trong lĩnh vực cung cấp tín dụng, bão lãnh, bảo hiểm...;

  • Thu hồi công nợ; và

  • Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp. 

 

Ở khía cạnh khác, chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm đại diện cho nhiều tổ chức, cá nhân trong nhiều vụ việc tranh chấp, kiện đòi bảo hiểm, kể cả bảo hiểm tài sản và bảo hiểm nhân thọ. 

LIÊN HỆ:

+ 84 908 10 77 88

+ info@lawlinkvn.com