top of page

VIETNAM GOVERMENT OFFICIALLY CARRIES OUT STUDY AND PILOT ON “VIRTUAL MONEY”

*Tiền ảo là thuật ngữ được sử dụng tại Quyết định số 942/QĐ-TTg


Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo.


Ngày 15/06/2021 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, theo đó, theo đó quan điểm xây dựng và thực hiện chiến lược là “Phát triển Chính phủ số có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế lại và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, giải quyết hậu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Tại mục số 5 Phần VI của Quyết định số 942/QĐ-TTg đã về nhóm giải pháp “Nghiên cứu, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi”, các giải pháp nổi bật được đưa ra là:


(i) Lựa chọn ưu tiên đẩy mạnh phong trào nghiên cứu một số công nghệ cốt lõi mà Việt Nam có lợi thế, có khả năng bứt phá mạnh mẽ như QR code, trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), dữ liệu lớn (Big Data) tạo điều kiện sớm triển khai các công nghệ số tiên tiến trong Chính phủ số. Thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu, phát triển các ứng dụng, công nghệ mới cho Chính phủ số. Thủ tướng đã quyết định giao Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và truyền thông triển khai thực hiện giải pháp này trong thời gian từ 2021-2025;


(ii) Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain). Thủ tướng đã quyết định giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhà nước trong giai đoạn từ 2021-2023 triển khai thực hiện giải pháp.


Cũng liên quan đến quản lý nhà nước về tiền ảo, tài sản ảo, trước đó, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo. Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo được thành lập theo Quyết định số 664/QĐ-BTC ngày 24/4/2020. Hiện nay, Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo đã bước đầu triển khai công tác nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo cũng như kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động quản lý, giám sát liên quan. Bộ tài chính cũng đang nghiên cứu đề tài “Xây dựng khuôn khổ pháp lý quản lý tài sản mã hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam./.


VIETNAM GOVERMENT OFFICIALLY CARRIES OUT STUDY AND PILOT ON “VIRTUAL MONEY”


*The term “Virtual Money” was used throughout Decision No. 942 /QĐ-TTg


Currently, Vietnam has neither legal regulation on governing the issuance, trading, and exchange of virtual currencies and virtual assets, nor regulation on the authority/organization by which the issuance, trading, and exchange of virtual currencies and virtual assets shall be managed.


On June 15, 2021, the Prime Ministry has Decision No. 942/QĐ-TTg (the “Decision”) approving the strategy of E-Government development towards digital government in 2021 – 2025 with orientation in 2030, whereby the perspective of strategy formulation and implementation is "Developing a digital government with all secure operations in the digital environment, with a redesigned operating model and data-driven operation, to be able to provide better services, efficient decisions, to issue better policies, to better optimize all resources, to create better development, to lead the national E-transformation, and to deal with the consequences of more and more major problems in socio-economic development and management”. This Decision takes effect from the date of signing.


Section 5, Part VI of the Decision stipulated the highlighted solutions of “Studying, developing and controlling of Master Core Technology” are proposed as follows:


(i) Priority in promoting the study of core technologies of which Vietnam has strong advantage and breakthrough such as: QR code, Artificial Intelligence (AI), blockchain technology (blockchain), Virtual Reality/Augmented Reality (VR/AR), Big Data so that to facilitate the early implement of advanced digital technologies in E-Government. To implement the ordering mechanism, assigning to digital enterprise to study, develop new applications, technologies for the E-Government, the Prime Ministry has decided to assign the Ministry of Science and Technology, the Ministry of Information and Communication to implement such solutions in 2021 – 2025;

(ii) Researching, formulating and piloting on Virtual Money based on blockchain technology. The Prime Ministry decided to assign The State Bank of Vietnam to implement such solutions in 2021 – 2023.


Relating to management of Virtual Money, Virtual asset, the Government has earlier assigned the Ministry of Finance to study, propose policies, management mechanisms based on the Ministry of Finance’s functions and missions relating to Virtual Money, Virtual assets. The Board of Virtual Money, virtual asset Study has been established under Decision No, 664/QĐ-BTC dated April 24, 2020. So far, The Board of Virtual Money, virtual asset Study has initially carried out research(es) on Virtual Money, virtual assets as well as research(es) on international experiences in related management and supervision activities. The Ministry of Finance is also studying on “Formulating legal framework of crypto assets management in Vietnamese Stock market”./.


--------------------------------------------

LLVN cung cấp dịch vụ pháp lý cho các nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực Fintech. Chúng tôi cung cấp các giải pháp về mô hình hoạt động và giấy phép, các loại hình hợp tác, gọi vốn, mua bán và sáp nhập, giao dịch và hợp đồng, vận hành & tuân thủ, thuế, lao động, tại Việt Nam cũng như nước ngoài (Singapore, Châu Âu, Trung Đông, Hoa Kỳ…)

LLVN commit to provide world-class legal solutions to investors, organizations and individuals in the Fintech field. Our sevices include consulting on operating models, types of partnerships, licensing, fundraising, M&A, transactions and contracts, operations & compliance, tax, employment, in Vietnam and oversea.

----------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Website: www.lawlink.com

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: Suite 10.2, Level 10, Vietnam Business Center Building, 57-59 Ho Tung Mau Street, District 1, HCMC.

42 views0 comments

Commentaires


bottom of page