top of page

HOW TO PROVE WORKING EXPERIENCE WHEN APPLYING FOR WORK PERMIT IN VIETNAM?Trước khi làm việc tại Việt Nam, người lao động nước ngoài phải có được giấy phép lao động/ Before working in Vietnam, a foreign employee must be granted a work permit.


Lao động là công dân nước ngoài vào Việt Nam làm việc để được cấp Giấy phép lao động cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định 152/2020/NĐ-CP)/ Under Decree No. 152/2020/ND-CP on foreign employer working in Vietnam and recruitment, management of Vietnamese employee working for foreign institution, individual (hereinafter referred to as Decree No. 152/2020/ND-CP), the foreign employee shall submit in full application dossier to be granted the work permit.


Đối với những lao động nước ngoài làm việc theo vị trí chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật cần phải chuẩn bị các giấy tờ chứng minh đã có kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí làm việc tại Việt Nam, cụ thể như sau/ When a foreign employee applies for work permit to work as an expert or a technical employee in Vietnam, he/she must submit the document (“The certificate of working experience”) to prove that he possesses working experience matching for the working position in Vietnam, shown as below:


1. Vị trí chuyên gia, theo quy định tại khoản 3, Điều 3, Nghị định 152/2020/NĐ-CP, người lao động nước ngoài cần có giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc theo từng trường hợp như dưới đây phụ thuộc vào tình trạng đáp ứng riêng/ For the position of expert, according to Clause 3 Article 3 of Decree No. 152/2020/ND-CP, documents submitted to the Licensing Authority to prove working experience as follows

- Trường hợp thứ nhất: Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành đã được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;hoặc/ Scenario 1: A bachelor’s degree or equivalent and certificate(s) with at least three years of working e in the field in correspond with working position in Vietnam; or

- Trường hợp thứ hai: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam/ Scenario 2: Certificate(s) with at least five years of working experience and a practicing certificate in correspond with the working position in Vietnam


2. Vị trí lao động kỹ thuật, theo quy định tại khoản 6, Điều 3, Nghị định 152/2020/NĐ-CP, người lao động nước ngoài cần có giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc theo theo từng trường hợp như dưới đây phụ thuộc vào tình trạng đáp ứng riêng/ For the position of technical employee, according to Clause 6 Article 3 of Decree No. 152/2020/ND-CP, documents submitted to the Licensing Authority to prove working experience as follows:

- Trường hợp thứ nhất: Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo; hoặc/ Scenario 1: document(s) proving that he/she has been trained in technical field or another major for at least one year and certificate(s) with at least three years of working experience in such field; or

- Trường hợp thứ hai: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam/ Scenario 2: Certificate(s) with at least five years working experience in correspond with the working position in Vietnam.


Theo quy định tại khoản 4, Điều 9, Nghị định 152/2020/NĐ-CP, giấy tờ chứng minh kinh nghiệm trong trường hợp này gồm: văn bằng, chứng chỉ, văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật/ As stated by Clause 4, Article 9 of Decree No. 152/2020/ND-CP, the certificate of working experience includes degrees, certificates, or documents which are issued by foreign organization, institution to confirm number of years’ working experience of foreign employee.


Lưu ý rằng, giấy tờ/tài liệu/văn bản chứng minh kinh nghiệm làm việc do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài cấp cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam trước khi nộp cho cơ quan cấp phép tại Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật)/ Please be noted that the certificate of working experience issued by foreign organization must be legalized, translated into Vietnamese, and notarized by the Component Authority before submitting to the Licensing Authority in Vietnam (except for the case of exemption from legalization under Treaties which Vietnam and relevant foreign countries entered into or under Principle of reciprocity or under the law).


---------------------------------------------------------------

Cập nhật bởi LLVN.


Lawlink Việt Nam cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ trong lĩnh vực hợp đồng lao động, sử dụng lao động tại Việt Nam. Theo dõi trang thông tin điện tử của chúng tôi tại www.lawlinkvn.com hoặc trang facebook https://www.facebook.com/lawlinkvietnam để cập nhật tin tức mới nhất hoặc liên hệ theo hotlines + 84 908107788 hoặc email: info@lawlinkvn.com để được tư vấn.113 views0 comments

Comments


bottom of page