top of page

VIETNAM’S POLICY ON INVESTMENT PROTECTION. CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM VỀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ

Updated: Oct 20, 2021


(Cuộn xuống để đọc tiếng Việt)


Under the Law on Investment 2020 (“LOI”), the Investment Protection Policy of Vietnam is expressly stipulated from Article 10 to Article 14 thereof.


This article is to provide the key points to Investors as follows:


1. Protection of assets ownership

LOI provides express guarantee of property ownership by stating that lawful assets of investors can generally not be nationalized or confiscated by administrative measures.

In case that the State compulsorily purchases or requisitions investors’ assets for national defense or security reasons or in national interest, investors are entitled to payment or compensation in accordance with the laws on Compulsory Purchase and Requisition and other relevant laws.


2. Protection of business and investment

Pursuant to Article 11 of the LOI, it stipulates that foreign investor is not required by the State to satisfy the following requirements:

(i) Give priority to buying, using domestic goods or services; or only buy, use goods or services provided by Vietnamese producers or service providers;

(ii) Achieve a certain rate of good export; restrict the quantity, value, types of goods or services that are exported or produced or provided in Vietnam;

(iii) Import a quantity or value of goods that is equivalent to the quantity or value of goods exported; or balance foreign currencies earned from export to meet import demands;

(iv) Achieve a certain rate of import substitution;

(v) Achieve a certain level or value of domestic research and development;

(vi) Provide goods or service at a particular location in Vietnam or overseas;

(vii) Locate the headquarter situated at a location requested by a competent authority.

In addition, this Article specifies that the Prime Minister shall decide the assurance of fulfillment of demands for foreign currencies of investment projects the investment policies subject to issuance of decisions on investment policies by the National Assembly, the Prime Minister, and other important projects of investment in infrastructural development.


3. Protection of transfer of foreign investors’ assets to abroad

The LOI specifically states that after having fulfilled all financial obligations to the State in accordance with Vietnamese regulations, the foreign investor is entitled to transfer abroad the following assets, subject to compliance with certain formalities:

(i) Capital investment and liquidations;

(ii) Income from business investment;

(iii) Money and other assets under the lawful ownership of the investors.


4. Protection of business investment upon changes of laws

For protection of business investment upon changes of laws, Article 13 of LOI provides the following provisions:

(i) Where a new law that provides more favorable investment incentives that those currently enjoyed by investor is promulgated, the foreign investor is entitled to be applied the new incentives for the remaining period of the incentive enjoyment of the project.

(ii) Where a new law that provides less favorable investment incentives that those currently incentives is promulgated, investors shall keep applying the current incentives for the remaining period of the incentive enjoyment of the project.


In addition, this Article regulated that the above regulations do not apply if regulations of law are changed for reasons of national defense and security, social order and security, social ethics, public health, or environmental protection. In this case one or some of the following solutions shall be adopted:

(i) Deduct the damage actually suffered by the investor from the investor's taxable income;

(ii) Adjust the objectives of the investment project;

(iii) Assist the investor in recovery from damage.


With respect of the investment protection measure, the foreign investor shall make a written request within 03 years from the effective date of the new law.


5. Settlement of disputes over business investment

Pursuant to Article 14 of the Law on Investment, unless one party in dispute is the state agency, disputes arising from business investment within Vietnam’s territory, one of which is a foreign investor or foreign enterprise, shall be chosen the following means of dispute settlement:

(i) Vietnam’s Court;

(ii) Vietnam’s Arbitration;

(iii) Foreign Arbitration;

(iv) International Arbitration;

(v) An arbitration tribunal established by Parties in dispute.


CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM VỀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ


Các chính sách về bảo hộ đầu tư của Việt Nam được quy định cụ thể từ Điều 10 đến Điều 14 của Luật Đầu tư.


Trong bài viết này, LLVN tổng hợp một số quy định đáng lưu ý như sau:


1. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của nhà đầu tư

Theo quy định của Luật đầu tư, tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

Trong trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.


2. Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư

Điều 10 Luật Đầu tư quy định nhà đầu tư nước ngoài không buộc phải thực hiện những hoạt động đầu tư kinh doanh như sau:

(i) Ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ trong nước;

(ii) Xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định; hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong nước;

(iii) Nhập khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu;

(iv) Đạt được tỷ lệ nội địa hóa đối với hàng hóa sản xuất trong nước;

(v) Đạt được một mức độ hoặc giá trị nhất định trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trong nước;

(vi) Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc nước ngoài;

(vii) Đặt trụ sở chính tại địa điểm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, Điều luật này cũng quy định việc áp dụng các hình thức bảo đảm của Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và những dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng khác sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.


3. Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Luật Đầu tư quy định cụ thể rằng sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau đây:

(i) Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;

(ii) Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;

(iii) Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.


4. Bảo đảm việc đầu tư kinh doanh khi thay đổi pháp luật

Đối với chính sách để bảo hộ đầu tư khi thay đổi pháp luật, tại Điều 13 Luật đầu tư quy định như sau:

(i) Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư mới, ưu đãi đầu tư cao hơn thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư;

(ii) Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư.


Các ưu đãi trên sẽ không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ được xem xét, giải quyết bằng một hoặc một số biện pháp sau đây:

(i) Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;.

(ii) Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;

(iii) Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

Để được xem xét, giải quyết bằng một hoặc một số các biện pháp nêu trên, nhà đầu tư phải có yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành.


5. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh

Theo quy định tại Điều 14 Luật đầu tư, trừ khi một trong các bên tranh chấp là cơ quan nhà nước, các tranh chấp phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam trong đó có ít nhất một trong các bên là nhà đầu tư nước ngoài, sẽ được lựa chọn một trong những biện pháp giải quyết tranh chấp sau đây:

(i) Tòa án Việt Nam;

(ii) Trọng tài Việt Nam;

(iii) Trọng tài nước ngoài;

(iv) Trọng tài quốc tế;

(v) Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập.


------

Published by LLVN.


Lawlink Vietnam (LLVN) is a business law firm providing world-class legal solutions to businesses, entrepreneurs on investment, corporate & business, Mergers & Acquisitions; Litigations and Dispute Resolution. We offer a complete range of consulting services from type of company/investment, operating models, licensing, contracts, capital structure and arrangement, accounting & tax and representation sevice. We are experts in Real Estate & Construction, Infrastructure, Waste & Environment, Medicine & Pharmacy, Education, Fintech, Agriculture, Media & Publishing, E-Commerce death.


𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Potline: +84 908107788

Address: Suite 10.2, Level 10, Vietnam Business Center, 57-59 Ho Tung Mau St., District 1, HCMC


98 views0 comments

Comments


bottom of page