top of page

RECOGNITION & ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS IN VIET NAM (P2)

Updated: Oct 5, 2021


PART 2: CASES OF NON-RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS


(Cuộn xuống để đọc tiếng Việt)There are two group of main reasons which can cause the foreign arbitral awards to not be recognized and enforced in Vietnam:


1. The judgment debtor provides evidence to the Court to object to that the request to recognize is legally and justifiably and the foreign arbitral awards is one of the cases as specified in Clause 1 Article 459 Civil Procedure Code 2015:


(i) The parties to the arbitral agreement have no capacity to sign such agreement as prescribed by the law applicable to each party;

(ii) The arbitral agreement is legally invalid under the law of a country which has been selected by the parties to apply, or under the law of the country where the awards were pronounced, if the parties has not selected any law applicable to such agreement;

(iii) The judgment debtor was not promptly and properly notified of the appointment of Arbitrators and of the procedures for settlement of the dispute at the foreign arbitration, or could not exercise their litigation rights for a plausible reason;

(iv) The foreign arbitral award is pronounced on a dispute not requested by the parties for settlement or going beyond the request of the parties to the arbitral agreement;

(v) The composition of the foreign arbitration or the procedures for dispute settlement by foreign arbitrators do not conform with the arbitral agreement or with the law of the country where the foreign arbitral award is pronounced, if the arbitral agreement does not prescribe such matters;

(vi) The foreign arbitral award has not yet become legally binding on the parties;

(vii) The foreign arbitral award has been cancelled or terminated from enforcement by a competent agency of the country where the award was pronounced or of the country whose law has been applied.


2. A foreign arbitral award shall also not be recognized, if a Vietnamese court sees that (Clause 2 Article 459 Civil Procedure Code 2015):


(i) The dispute cannot be settled by arbitration under Vietnamese law;

(ii) The recognition and enforcement in Vietnam of the foreign arbitral award violates the fundamental principles of the law of the Socialist Republic of Vietnam.
PHẦN 2: NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CNVCTH PHÁN QUYẾT TTNN

TẠI VIỆT NAM


Có hai (02) nhóm nguyên nhân chính dẫn đến phán quyết của Trọng tài nước ngoài ("TTNN") không được công nhận và cho thi hành ("CNVCTH") ) tại Việt Nam:


1. Bên phải thi hành cung cấp chứng cứ cho Tòa án để phản đối yêu cầu công nhận là có căn cứ, hợp pháp và phán quyết trọng tài thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 459 BLTTDS:


(i) Các bên ký kết thỏa thuận trọng tài không có năng lực để ký kết thỏa thuận đó theo pháp luật được áp dụng cho mỗi bên.

(ii) Thỏa thuận trọng tài không có giá trị pháp lý theo pháp luật của nước mà các bên đã chọn để áp dụng hoặc theo pháp luật của nước nơi phán quyết đã được tuyên, nếu các bên không chọn pháp luật áp dụng cho thỏa thuận đó;

(iii) Bên phải thi hành không được thông báo kịp thời và hợp thức về việc chỉ định Trọng tài viên, về thủ tục giải quyết vụ tranh chấp tại Trọng tài nước ngoài hoặc vì nguyên nhân chính đáng khác mà không thể thực hiện được quyền tố tụng của mình;

(iv) Phán quyết của TTNN được tuyên về một vụ tranh chấp không được các bên yêu cầu giải quyết hoặc vượt quá yêu cầu của các bên ký kết thỏa thuận trọng tài;

(v) Thành phần của TTNN, thủ tục giải quyết tranh chấp của TTNN không phù hợp với thỏa thuận trọng tài hoặc với pháp luật của nước nơi phán quyết của Trọng tài nước ngoài đã được tuyên, nếu thỏa thuận trọng tài không quy định về các vấn đề đó;

(vi) Phán quyết của TTNN chưa có hiệu lực bắt buộc đối với các bên;

(vii) Phán quyết của TTNN bị cơ quan có thẩm quyền của nước nơi phán quyết đã được tuyên hoặc của nước có pháp luật đã được áp dụng hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành.2. Không được CNVCTH theo xét thấy của Tòa án khi rơi vào các trường hợp (khoản 2 Điều 459 BLTTDS):


(i) Theo pháp luật Việt Nam, vụ tranh chấp không được giải quyết theo thể thức trọng tài;

(ii) Việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


------------------------------------------------------------

Lawlink Việt Nam (LLVN) cung cấp các dịch vụ tư vấn, đại diện trong hoà giải tranh chấp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tranh tụng và giải quyết tranh chấp các vụ án kinh doanh thương mại theo thủ tục tố tụng tại toà án và thủ tục tố tụng trọng tài.

------------------------------------------------------------

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Instagram: lawlink.vietnam

Facebook: Lawlink Vietnam

Phone: +84 908107788

Address: Tòa nhà Việt Nam Business Center, số 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

56 views0 comments

Commenti


bottom of page