top of page
  • Writer's pictureLLVN

PIT FROM TRADING THROUGH E-COMMERCIAL PLATFORMS.THU THUẾ THU NHẬP CỦA CÁ NHÂN KINH DOANH QUA SÀN TMĐT theo Thông tư 40/2021.


Tổng cục thuế đã đề xuất lộ trình dự kiến triển khai việc kết nối cung cấp thông tin gồm 4 bước:

Bước 1 (từ nay đến trước 1/8/2021): Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện khảo sát thực tế một số sàn giao dịch thương mại điện tử để xây dựng chuẩn dữ liệu; dự thảo chuẩn dữ liệu lấy ý kiến các sàn TMĐT.

Bước 2 (từ 1/8/2021 đến trước 1/10/2021): Tổng cục Thuế tổng hợp ý kiến phản hồi, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyển ban hành chuẩn dữ liệu kết nối thông tin.

Bước 3 (từ 1/10/2021 đến trước 1/1/2022): Tổng cục Thuế và các sàn giao dịch TMĐT triển khai việc nâng cấp ứng dụng để đảm việc kết nối thông tin theo chuẩn định dạng bằng phương thức điện tử.

Bước 4 (Từ 1/1/2022): Sàn TMĐT thực hiện việc kết nối thông tin với cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử.

Tổng cục Thuế cũng cho biết đang tổ chức lấy ý kiến Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam và các sàn giao dịch TMĐT, đồng thời mong muốn các hiệp hội và các sàn TMĐT tham gia đóng góp ý kiến. Trong trường hợp có ý kiến khác về lộ trình dự kiến nêu trên, hiệp hội nên có đề xuất cụ thể và gửi Tổng cục Thuế (Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân) chậm nhất trước ngày 3/7/2021.

The General Department of Taxation has proposed a tentative roadmap for the implementation of information connection, including four steps:


Step 1 (from now until August 1, 2021): The General Department of Taxation shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Industry and Trade in, carrying out a field survey of a number of e-commerce trading floors to develop data standards; Draft data standards for e-commerce floors.


Step 2 (from August 1, 2021 to before October 1, 2021): The General Department of Taxation collects feedback, completes, and submits it to competent authorities for promulgation of data connection standards.


Step 3 (from October 1, 2021 to before January 1, 2022): The General Department of Taxation and e-commerce trading floors will upgrade the application to ensure the connection of information according to the standard format by electronic methods.


Step 4 (From January 1, 2022): E-commerce floor connects information with tax authorities according to data standards by electronic method.


The General Department of Taxation also said that it is organizing consultations with the Vietnam E-commerce Association and e-commerce trading floors, and wants associations and e-commerce floors to contribute ideas. In case there are other opinions on the above proposed roadmap, the association should make specific proposals and send it to the General Department of Taxation (the Department of Tax Administration for Small and Medium Enterprises, Business Households and Individuals) no later than the date of this Circular before 3/7/2021.


LLVN tổng hợp từ Website Chính phủ/Hình ảnh: vietbaixuyenviet

17 views0 comments

Comments


bottom of page